علوم سوم دبستان موضوع هر کدام جای خود 2

حجم فایل : 5.9 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا علوم سوم دبستان موضوع: هر کدام جای خود (2) دست و پاهای کوتاه دارند و روی زمین می خزند .
بدن آنها پوشیده از پولک سخت است .
با شُش تنفس می کنند .
تخم گذارند .
مانند مار و لاک پشت و ... خزندگان بدنشان از پَر پوشیده شده است .
اکثر آنها پرواز می کنند .
تخم گذارند .
با شُش تنفس می کنند . پرندگان پستاندران بدنشان از مو یا پشم پوشیده شده است .
بچه زا هستند و به آنها شیر می دهند .
پستاندران برخی از آنها با دست و پاهای خود راه می روند مانند شیر و ببر و ...
برخی از آنها می جهند مانند خرگوش
برخی از آنها در آب زندگی می کنند مانند وال و دلفین
برخی از آنها روی زمین می خزند مانند فُک و شیر دریایی جانوران مهره داران : ستونی از مُهره ها دارند .
بی مهره گان : بدن آنها مُهره ندارد .

ماهی ها ، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران نیز مهره دارند. سوال کدام یک جزو مهره داران است ؟
الف ) خرچنگ
ب ) لاک پشت
ج ) عروس دریایی
د ) هشت پا سوال کدام ویژگی بین تمام مهره داران مشترک است ؟
الف ) شُش دارند .
ب )تخم گذارند.
ج ) پوست و مو دارند.
د ) ستون مهره دارند . سوال کدام یک از موجودات زیر پستاندار هستند ؟
الف ) دلفین
ب ) لاک پشت
ج ) خفاش
د ) الف و ج سوال کدام یک از موجودات زیر تخم گذار نیست ؟
الف ) شترمرغ
ب ) مرغ
ج ) مار
د) خفاش سوال ویژگی اصلی پستانداران ......
الف ) همه آنها روی دست و پای خود راه می روند .
ب ) برخی از آنها آبشش دارند مثل وال
ج ) بچه زا هستند و به بچه ی خود شیر می دهند .
د ) برخی ازآنها ستون مهره دارند . پایان...